Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny realizowany w imieniu

 Fundacji „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja

Realizując obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja zwane dalej Fundacją Wygrajmy Zdrowie.

II. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Fundacja „Wygrajmy Zdrowie” im. Prof. Grzegorza Madeja z ; email: iod.wygrajmyzdrowie@auraco.pl.

III. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celach:

– jeżeli jesteś stroną niniejszej umowy, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia tej umowy i jej realizacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

– jeżeli jesteś osobą reprezentującą stronę umowy, wymienioną w części wstępnej Umowy, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu określenia i weryfikacji uprawnienia do reprezentacji podmiotu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

– jeżeli jesteś osobą wyznaczoną do kontaktów w związku z realizacją umowy i/lub dokonującą bieżących uzgodnień w związku ze wzajemną współpracą Stron umowy, Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, zapewnienia bieżącego kontaktu, podtrzymywania współpracy pomiędzy Stronami umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Fundację Wygrajmy Zdrowie działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Kategorie danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w ściśle określonym,niezbędnym zakresie, odpowiednio do określonych powyżej celów. Administrator nie będzie pobierał i przetwarzał żadnych danych nadmiarowych poza danymi niezbędnymi do ustalenia prawidłowego prawa do reprezentacji Strony umowy i/lub danych służbowych do prawidłowego wykonania umowy, bieżącej komunikacji.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy pomiędzy Fundacją Wygrajmy Zdrowie a Stroną niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy Stronami Umowy.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i prawo do wnioskowania o usunięcie danych. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-21 RODO.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom kontrolnym i nadzorczym.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również ujawnione podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Fundację Wygrajmy Zdrowie, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług informatycznych, firmom świadczącym obsługę prawną.

IX. Źródło danych

Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Fundację Wygrajmy Zdrowie przez drugą Stronę niniejszej umowy w związku z realizacją tej umowy.

X. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.