Szkolenia Aktywnie w tworzeniu prawa – trwa nabór 2019

I termin: 3–6 kwietnia 2019 r.
II termin: 22
25 maja 2019 r. 
III termin: 2528 września 2019 r.
Centrum Biznesowe Fort
ul. Modlińska 310-312, 03-152 Warszawa

Program szkolenia:

BLOK I STANOWIENIE PRAWA proces legislacyjny i dialog społeczny (10 godzin)

 1. Przedstawienie procesu tworzenia prawa w Polsce
 2. Ocena Skutków Regulacji a udział NGO
 3. Sposoby udziału NGO w procesie stanowienia prawa (strażnik procesu, ekspert)
 4. Rola NGO w procesie stanowienia prawa
 5. Konsultacje społeczne jako aktywna forma uczestnictwa w procesie stanowienia prawa
 6. Sposoby prezentowania stanowiska w procesie stanowienia prawa wystąpienia publiczne, zasady formułowania rekomendacji
 7. Jak zaangażować interesariuszy do działania na rzecz udziału w procesie stanowienia prawa

BLOK II INSTYTUCJE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (10 godzin)

 1. Organizacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego i jego ramy prawne
 2. ZUS Finanse ubezpieczeń społecznych, Świadczenia
 3. KRUS
 4. PFRON
 5. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 6. Wsparcie materialne dla rodzin
 7. Świadczenia z tytułu bezrobocia
 8. Pomoc społeczna

BLOK III PRAWA PACJENTA (PP) (10 godzin)

 1. Podstawy prawne
 2. Instytucje ochrony PP
 3. Katalog i dochodzenie PP

Zasady uczestnictwa w projekcie:

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywnie w tworzeniu prawa! POWER

Zgłoszenia przyjmujemy:

 1. I termin do 28 marca
 2. II termindo 17 maja

na podstawie przesłanego na adres mailowy a.chojecki@wygrajmyzdrowie.pl skanu zgłoszenia uczestnika podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji organizacji:

POBIERZ FORMULARZ

Uczestnik szkoleń otrzymuje:

a) materiały szkoleniowe i edukacyjne,
b) bezpłatny nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe),
c) zwrot kosztów dojazdu.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt „Aktywnie w tworzeniu prawa!” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi priorytetowej Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.16.00-00-0006/16.

O Projekcie >>